.

فرم درخواست نمایندگی

مشخصات شرکت/فروشگاه
نام شرکت/فروشگاهشماره ثبتیسال تاسیسنام شهرستان
مشخصات فردی
نامنام خانوادگینام پدرمحل تولدسال تولدشماره شناسنامهمحل صدورمیزان تحصیلات
نشانی محل کار: تلفن محل کار:
مالکیت محل کار: تلفن همراه:
نشانی محل سکونت: تلفن محل سکونت:
شرکت ها و موسساتی را که به عنوان نماینده محصولات آنان همکاری می نمایید ذکر فرمایید.
شمارهنام شرکت/موسسهسابقه همکاریتلفننام مدیر مربوطه
۱
۲
۳
لیست فروشگاه های معروف شهرستان خود را نام ببرید.
شمارهنام شرکت/موسسهتلفننام مدیر مربوطه
۱
۲
۳
معرفی بانکهای طرف معامله
شمارهنام بانکشعبه بانکتلفنشماره جاریتاریخ افتتاح حساب
۱
۲
۳
مدارک مورد نیاز جهت بررسی

۱. کپی شناسنامه و کارت ملی
۲. کپی جواز کسب یا اساسنامه
۳. کپی اجاره نامه یا سند ملکیت
۴. صورتحساب عملکرد ۳ ماهه از حساب جاری معرفی شده
۵. پرسشنامه اعتباری تکمیل شده